17.03.2016

Cemaleddin KAPLAN 1970 - 1971

Erzurum ĺspir kazası Dangis (yeni ismi Gündoğdu) köyünde 1926 dünyaya geldi. Kur’an-ı Kerim’in hıfzını, Sarf, Nahiv, Mantık ve Belağat gibi Ulum-i Arabiyye’yi; Usul-i Fıkıh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usul-i Akaid gibi usul ilimlerini; Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi füru’ ilimlerini genelde babasından tahsil etti. Ayrıca Erzurum merkezindeki imamlığı sırasında, Erzurum müftüsü Merhum Sadık Efendi’nin okutmakta olduğu Molla Cami, Mantık, Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fıkıh gibi dersler aldı. 36 yaşında Ankara ĺlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu, 40 yaşına yaklaşınca bu fakülteden mezun oldu. ĺmamlık, Vaazlık, Müfettişlik, Diyanet ĺşleri Personel Dairesi Başkanı, Diyanet ĺşleri Reis Muavinliği, Adana Müftülüğünde bulundu. 1970-11.05.1971 yıllarında Konya müftülüğünde bulundu. 15 Mayıs 1995 vefat etti.